• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
PP report

Prednosti

 • Sve prijave i celokupna komunikacija sa Poreskom upravom, kao i arhiva svih promena, nalaze se na jednom mestu.
 • Vrši dostavu PPP o obračunatim porezima i doprinosima po odbitku Poreskoj upravi bez obzira na izvor podataka.
 • Praćenje stanja PPP-PD prijave.
 • Implementirani svi kvalifikovani elektronski sertifkati.
 • Mogućnost formiranja analitičkih izveštaja.
 • Razvijen sistem provera, upozorenja i podsetnika.

PP report je softver za upravljanje elektronskim poreskim prijavama – vrši elektronsku dostavu obrazaca pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima po odbitku (PPP-PD) Poreskoj upravi bez obzira na izvor podataka. U potpunosti automatizuje i objedinjava celokupnu komunikaciju sa Poreskom upravom – prikuplja i proverava podatke; šalje obrazce; prima obaveštenja i instrukcije; priprema naloge za plaćanje; omogućava potpisivanje digitalnih dokumenata i poruka korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata, a pri tome se kroz sam PP report obrasci mogu menjati i dopunjavati.

Univerzalno je okruženje koje podatke uvozi iz jednog ili više različitih softverskih rešenja koje korisnik već upotrebljava, nezavisno od formata u kojem se ti podaci isporučuju. • Objedinjeno rešenje – Sve prijave i celokupna komunikacija sa Poreskom upravom, kao i arhiva svih promena nalaze se na jednom mestu. Ovo omogućava da korisnik u svakom trenutku pristupi celokupnoj prethodnoj komunikaciji sa Poreskom upravom nezavisno od toga da li je povezan na internet, ili u tom trenutku nema pristup internetu, ili je, iz bilo kog razloga, portal Poreske uprave nedostupan. Takođe, PP report omogućava da se na jednostavan način iniciraju upiti u trenutno stanje podnetih prijava, prilagođavaju prijave instrukcijama Poreske uprave, uvoz podataka koji su izvezeni iz knjigovodstvenih softvera, dopuna nedostajuće podataka…

 • Fleksibilno učitavanje podataka nezavisno od njihovog izvora – Nezavisno od toga koji knjigovodstveni softver korisnik upotrebljava, pa čak nezavisno i od toga da li se koristi jedan ili više takvih programa, PP report je sposoban da ih učita, proveri i pripremi za slanje Poreskoj upravi. Naravno, očekuje se da knjigovodstveni programi dostavljaju podatke u formatu propisanom od Poreske uprave. Sam fajl može biti u XML, txt, excell ili nekom drugom formatu. Po učitavanju taj fajl se može, kroz PP report, proveriti, verifikovati, potpisati i poslati Poreskoj upravi.

 • Priprema i praćenje naloga za uplatu – Po slanju PPP-PD prijave ceo posao nije završen. Nakon prihvatanja podnete prijave od strane Poreske uprave dobijaju se instrukcije za plaćanje. Te instrukcije je moguće kroz PP report odštampati u formi naloga za uplatu, ili pripremiti za uvoz u e-banking softver. Takođe, omogućeno je i da taj nalog bude sačuvan i kao PDF fajl. Ovaj interfejs omogućava praćenje i proveru da li je plaćen ceo iznos odjednom, ili u delovima i koliko je još preostalo da bude uplaćeno.

 • Implementacija kvalifikovanog elektronskog sertifikatat – PP report pruža mogućnost da dokumente koje se šalju Poreskoj upravi korisnik potpiše pre slanja, nezavisno od toga čiji kvalifikovani sertifikat se koristi (Privredne komore Srbije, MUP-a, Pošte, Halcom-a ili e-Smart-a).

 • Mogućnost formiranja analitičkih izveštaja – Svi podaci koje je korisnik razmenio, kao i sve informacije i instrukcije koje su primljene od internet portala Poreske uprave sačuvane su na korisnikovom računaru u PP reportu i dostupni za pretrage i analize. Na korisniku je da iskoristi mogućnosti da unapredi svoje poslovanje koje PP report pruža.

 • Razvijen sistem provera, upozorenja i podsetnika – Pre slanja dokumenta PP report proverava dokumente da li odstupaju od standarda propisanih od strane Poreske uprave. Dokumenti se sintaksno, semantički i matematički proveravaju. Ukoliko odstupanja postoje skreće pažnju korisniku na prisutna odstupanja. Sistem podsetnika pruža sigurnost da se prenebregne postupanje po instrukcijama dobijenim od Poreske uprave, slanje dokumenata u roku koji je korisnik definisao ili uplate potrebnog iznosa do naznačenih datuma. Sva upozorenja i podsetnike korisnik može sam da podesi i prilagodi sebi.

 • Omogućena pretraga svih relevantnih podataka – Svi podaci koje su razmenjeni, kao i sve informacije i instrukcije koje su primljene od internet portala Poreske uprave dostupni su za pregled i pretrage – nezavisno od toga da li je korisnik povezan sa internetom ili ne, da li pretražuje dokumente, ili instrukcije Poreske uprave… Povezano sa ostalim karakteristikama softvera, PP report značajno olakšava i ubrzava rad.

 • Jednostavna i brza instalacija – Naš razvojni tim je omogućio da, i pored složenosti ovog programa, instalacija bude najednostavnija moguća. Obezbeđeno je i Uputstvo za instalaciju da bi se korisniku dodatno olakšao ceo proces.

 • Intuitivan i pregledan interfejs – Interfejs je urađen tako da je potpuno intuitivan i pregledan i omogućava da se program odmah koristi. Ovime je smanjena potreba za obukama, umanjena mogućnost greške i pružena veća sigurnost korisnicima softvera. Podaci su pregledni i lako dostupni, a pretraga je moguća po svim relevantnim podacima. Pojednostavljeno rečeno – po instalaciji korisnik je spreman za rad.

 • Značajna ušteda vremena – Kao što prestanak potrebe za nošenjem papira do šaltera štedi vreme uvođenjem digitalnih dokumenata, tako i PP report štedi vreme kada se uporedi sa ostalim vidovima slanja podataka Poreskoj upravi. I ne samo slanja. PP report je mnogo više od programa koji šalje prijave – on je centar za komunikaciju sa Poreskom upravo po pitanju elektronskih poreskih prijava po odbitku – on je ahiva, analitički alat, sredstvo za pretragu, alarm za poreske prijave… i svaka od njegovih mogućnosti štedi vreme pošto korisniku omogućava da sa nekoliko klikova dođe do traženih podataka.

 • Izmena softvera u rokovima i po uputstvima Poreske uprave u toku trajanja ugovora bez naknade – Očekivano je da će Poreska često menjati svoje zahteve, kako u prvih nekoliko meseci, tako i kasnije. PP report je dizajniran da može da isprati sve promene u softveru koji predstavljaju ažuriranje postojećeg softvera a propiše ih Poreska uprava biće primenjena u rokovima koje Poreska uprava bude zahtevali. I to bez naknade.

Ukratko

 • PP report je softver za upravljanje elektronskim poreskim prijavama.
 • PP report vrši elektronsku dostavu obrazaca pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima po odbitku Poreskoj upravi bez obzira na izvor podataka.

Copyright @ Belit d.o.o. .