• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
sRISKS

Prednosti

 • Precizno objašnjenje i dokumentovanje svih analiza i procena budućih novčanih tokova.
 • Detaljni izveštaji o klijentu i promenama na plasmanima.
 • Detaljne specifikacije obračunatih ispravki vrednosti i rezervisanja za glavnu knjigu i kreditnih partija za suspenziju kamata.
 • Efikasna primena i jasno dokumentovanje.

Sa pojavom svetske ekonomske krize poslovne banke se suočavaju sa porastom problematičnih kredita tzv. NPL (Non Performing Loans). Kod ovakvih plasmana, gde klijent nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema ugovorenim uslovima, banke su dužne da izvrše procenu umanjenja vrednosti (impairment) potraživanja iz svog kreditnog portfoliјa prema zahtevima MRS 39 i MRS 37.

Da bi se proces identifikacije, procene, merenja i evidentiranja kreditnih rizika za NPL dosledno sprovodio, od banaka se zahteva da obezbede odgovarajuće alate, procedure i podatke na osnovu kojih bi jasno i dokumentovano procenile umanjenja vrednosti (impairment) za potraživanja iz svog kreditnog portfoliјa.

Belit je prepoznao potrebu banaka i razvio alat pomoću koga bi se proces merenja i evidentiranja nastalih gubitaka po osnovu umanjenja vrednosti NPL kredita, učinio jasno dokumentovanim i efikasnim u primeni. Alat nazvan „sRisks Report“ se može veoma brzo prilagoditi potrebama sektora rehabilitacije.

  sRisks omogućava:
 • Da sve analize i procene vrednosti budućih novčanih tokova budu precizno objašnjene i dokumentovane.
 • Obračun sadašnje vrednosti procenjenih budućih novčanih tokova primenom efektivne kamatne stope.
 • Obračun prihoda od kamata nakon umanjenja vrednosti (tzv. unwinding).
 • Da obračun ispravke vrednosti bilansne aktive i rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama bude zasnovan na tačnim i ažurnim podacima i da uzima u obzir sve značajne unutrašnje i spoljne faktore koji mogu da utiču na naplativost potraživanja.


  Kreiranje izveštaja:
 • Specifikacija obračunatih ispravki vrednosti i rezervisanja za glavnu knjigu.
 • Izveštaj o klijentu koji je individualno procenjivan, sa detaljima obračuna.
 • Izveštaji o promenama na plasmanima koji su individualno procenjivani na umanjenje vrednosti.
 • Specifikacija kreditnih partija za suspenziju kamata.
Ukratko

 • Efikasno, transparentno i jasno dokumentovano rešenje za merenje i evidentiranje nastalih gubitaka po osnovu umanjenja vrednosti NPL.

Reference

 • Hypo-Alpe Adria Leasing

Primene

 • Lizing kuće

Copyright @ Belit d.o.o. .